Anasayfa Anasayfa >Ege Üniversitesi >Ege Üniversitemiz
  Aktif Konular Aktif Konular RSS: Çift Anadal-Yandal-Yönetmelik
 
 
 Reklam Oluşturun
Üniversite Öğrenci Evi

Üniversite Öğrenci Evi

Ziyaret Edin...


   


Çift Anadal-Yandal-Yönetmelik

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
yasakbölge Açılır Kutu Gör
Mod Asistanı
Mod Asistanı
Simge
Ege Üniversitesi

K.Tarihi: 01/Eylül/2009
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 2333
Tesekkür: 137
Rep: 321
Mesajın Direkt Linki Konu: Çift Anadal-Yandal-Yönetmelik
    Gönderim Zamanı: 20/Ağustos/2010 Saat 04:30

EGE ÜNİVERSİTESİ

 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki

Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına

İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak

           

            Madde 1 – Amaç

Bu yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eş değer diploma programlarında yatay geçiş ile çift ana dal, yan dal, özel öğrenci ve değişim programlarında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

            Madde 2 –  Kapsam

Bu yönerge, yükseköğretim kurumlarındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki her türlü yatay geçiş, çift ana dal, yan dal, özel öğrenci ve değişim programlarına ilişkin hükümlerini kapsar. Bu yönerge içinde yer almayan hususlar, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

                            Madde 3 – Dayanak

Bu yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yatay Geçiş Esasları

            Madde 4 – Kurum İçi Yatay Geçiş

            4.1. - Genel Hükümler

a)     Kurum içi programlar arası yatay geçiş başvuruları, ilan edilecek süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

b)     Yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin başvuru belgeleri, geçiş talebinde bulunduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca değerlendirilir.

c)      Yatay geçiş yapılırken öğrencinin eski programında aldığı ve başarılı olduğu bir ders, yeni programındaki bir ders ile kapsam yönünden uygun bulunursa her iki ders eş değer olarak kabul edilir. Derslerin eş değerliğine, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği fakülte/yüksekokul yönetim kurulu karar verir.

d)     Programların özelliklerine göre üniversitemiz içindeki programlar arasında yapılacak yatay geçişlerde uyulacak diğer koşullar fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenir.

e)     Kurum içi programlar arası yatay geçişlerde aynı puan türündeki programlara yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, öğrencilerin merkezi sınava girdiği yılda aldığı merkezi yerleştirme puanı, başvurmak istediği programın aynı yıla ait en düşük puanından düşük olmaması şartı aranır.

f)       Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca intibak işlemleri sonuçlandırılır.

4.2. - Başvuru Koşulları

Kurum içi programlar arası yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin;

a)     Eğitimi süresince (başarısız dersleri dahil olmak üzere) AGNO’sunun en az 100 üzerinden 60 veya 4.00 üzerinden 2.00 olması.

b)     Üniversite içinde daha önce yatay geçiş yapmamış olması.

c)      Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olması.

d)     2547 Sayılı Kanunun 44. maddesinde belirtilen eğitim süresi (önceki programda geçirmiş olduğu süreler dâhil) içinde mezun olabilmesi için yeterli süresinin bulunması

gerekir.

            Madde 5 - Kurumlar Arası Yatay Geçiş

            5.1. - Genel Hükümler

a)     Kurumlar arası yatay geçiş başvuru koşulları ve süresi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.du.tr internet sayfasında ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen veya noter tasdikli vekâletnamenin ibraz edilmesi suretiyle, tayin edilen vekil aracılığıyla yapılır. Posta yolu ile başvuru kabul edilmez.

b)     Her fakülte/yüksekokulun kendine özgü teorik veya pratik eğitim koşullarının olması ve bu nedenle farklılıklar oluşması nedeniyle, ilgili fakülte/yüksekokulun yönetim kurulu öğrencinin aldığı eğitim programı ile yatay geçiş yapmak istediği fakülte/yüksekokulun programının karşılaştırılması suretiyle, her öğrencinin özel koşullarına göre durumunu değerlendirerek, geçiş yapacağı müfredata  uyum sağlamak üzere ilave ders ve uygulamaları ve hangi yarıyıl veya sınıfa intibak edeceği , Üniversite Senatosunun vermiş olduğu yetki ile ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından kesin olarak belirlenir.

c)      Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları, her eşdeğer program için ayrı ayrı olmak üzere, kendi aralarında başarı oranlarına göre sıralamaya tabi tutulur. Puanların eşitliği durumunda, öncelik, merkezi yerleştirme puanı yüksek olan öğrenciye verilir. Merkezi yerleştirme puanının da eşit olduğu durumlarda, adayın başvurmak istediği programdaki ortak derslerden, başarılı olduğu ders sayısı dikkate alınır.

            5.2.- Başvuru Koşulları

a)     Zorunlu hazırlık eğitimi veren programlar için,  İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminden başarılı olması (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak), hazırlık sınıfı okumayanların İngilizce için TOEFL, ELTS ve Cambridge FCE sınavlarından; TOEFL sınavının PBT tipinden en az 500, CBT tipinden en az 173, IBT tipinden en az 69, ELTS sınavından en az 6.00 ve Cambridge FCE sınavından en az B almış olması gerekir. Almanca okutulan bölümlerde, Almanca’dan muaf olmak isteyenlerin belgeleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ayrıca değerlendirilir. Hazırlık sınıfında öğrenim görmeyenlerin, öğrenim gördüğü halde başarılı olamayanların, muaf olamayanların veya yukarıdaki belgelere sahip olmayanların üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan “Yabancı Dil Muafiyet Sınavı”na girerek 100 üzerinden 70 not alarak başarılı olmaları gerekir. İngilizce eğitim veren Kimya Mühendisliği Bölümü’ne başvuran öğrencilerin, öğrenim gördükleri üniversitelerin Kimya Mühendisliği Bölümü’nün Türkçe eğitim vermesi durumunda, öğrenim gördükleri üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfından başarılı ya da muaf olsalar dahi, üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak “İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı”na girip başarılı olmaları gerekir. Kurumlar arası yatay geçiş yapılmak istenilen programın, varsa, öngörülen diğer koşullarının da yerine getirilmesi gerekir.

b)     Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almış olmaması gerekir.

c)      Daha önce yatay geçiş yapmamış olmalıdır.

            Madde 6 - Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

            Diğer yükseköğretim kurumlarından (Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumları) yapılacak yatay geçiş başvurularının değerlendirmeleri, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtildiği şekilde yapılır.

            Madde 7 - Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize Yatay Geçiş

            7.1.- Genel Hükümler

a)     Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından üniversitemize yapılacak başvuruların koşulları ve süresi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.du.tr internet sayfasında ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen veya noter tasdikli vekâletnamenin ibraz edilmesi suretiyle, tayin edilen vekil aracılığıyla yapılır. Posta yolu ile başvuru kabul edilmez.

b)     Yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin başvuru belgeleri, geçiş talebinde bulunduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilir.

c)      Yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin intibak işlemleri, geçiş talebinde bulunduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca sonuçlandırılır.

            7.2.- Başvuru Koşulları

            Öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınması şartı bulunan üniversitelerini(fakültesini/yüksekokulunu) tanıtan belgeleri ile birlikte, diğer yatay geçiş başvuru belgelerini teslim etmeleri gerekir.

            Madde - 8 Yabancı Uyruklu Öğrenciler

            Yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş kontenjanlarının belirlenmesi ve geçiş işlemleri, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

            Madde - 9 Yatay Geçiş Not Dönüşüm İşlemleri

            Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesaplamasında dörtlü sistemin kullanıldığı Ege Üniversitesi’ne yapılan başvurularda, yüzlük sisteme göre hesaplanmış AGNO,  aşağıda verilen işlemler yardımıyla dörtlük sistem değerine dönüştürülür. Dönüşüm için kullanılacak eşitlikler,www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasından erişilebilir.

a)      Öncelikle, öğrencinin yüzlük sistemdeki notunun Ege Üniversitesi’nde uygulanan 60 başarı notuna göre göreceli değeri (GAGNO) Eşitlik 1 yardımıyla bulunur.

GAGNO= (AGNO-BPAL)*(100-EÜBPAL)/(100-BPAL)+EÜBPAL                   (1)

b)      Bulunan GAGNO değeri EÜBPAL≤ GAGNO ≤ EÜBBÜL ise Eşitlik 2;

EÜBAAL ≤ GAGNO ≤100 ise Eşitlik 3 yardımıyla dörtlük sistem notu bulunur.

DSN= 2+ (GAGNO-EÜBPAL)*0.5/(EÜHA)                                                         (2)

DSN= 3.5+ (GAGNO- EÜBAAL)*0.5/(100-EÜBAAL)+3.5                                 (3)

Eşitliklerde;

GAGNO    Göreceli AGNO (Geçiş yapılan kurumun, Ege Üniversitesi AGNO’suna göre göreceli durumunu gösterir. Öğrencinin değerlendirmeye alınabilmesi için bu ortalamanın en az 60 olması gereklidir.)

AGNO       : Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

BPAL        Başarı Puanı Alt Limiti (Geçiş yapılan kurumda)

EÜBPAL   Ege Üniversitesi Başarı Puanı Alt Limiti (Bu değer, Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim yönetmeliği temel alınarak 60 kabul edilmiştir).

DSN          :Dörtlü sistem notu

EÜBBÜL  :Ege Üniversitesi BB harf notu Üst Limiti (Ege Üniversitesinde bu değer 80’dir)

EÜBAAL  :Ege Üniversitesi BA harf notu Alt Limiti (Ege Üniversitesinde bu değer 81’dir)

EÜHA       :Ege Üniversitesi harf not aralıklarının 100’lük sistem karşılığı (Her harf arasının 100 lük sistemdeki karşılığı Ege Üniversitesinde 7’dir).

            Örnek: BPAL değeri 50 olan bir üniversiteden başvuru yapan iki öğrenciden birinin AGNO’su 60, diğerininki 77 ise bu öğrencilerin GAGNO’ları ve DSN’leri aşağıdaki gibi hesaplanır:

GAGNO=  (60–50)*(100–60)/(100–50)+60= 68.00

DSN= 2+ (68.00–60)*0.5/7= 2.57

GAGNO=  (77–50)*(100–60)/(100–50)+60= 81.60

DSN= 3.5+ (81.60–81)*0.5/(100–81)= 3.52

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çift Ana Dal Eğitim-Öğretim Esasları

            Madde 10 – Çift Ana Dal

            10.1. Genel Hükümler

a)     Çift ana dal başvuru koşulları ve değerlendirme süresi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nınwww.oidb.ege.du.tr internet sayfasında ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılır.

b)     Çift ana dal programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte/yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

c)      Çift ana dal programı, aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen programlar arasında açılabilir. İkinci ana dal programının açılabilmesi, o programın yürütüldüğü ilgili bölüm ve fakülte kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir. Çift ana dal programı en az 36 krediden oluşur.

d)     Kayıtlı bulunduğu ana dal programından izinli sayılan öğrenci, aynı zamanda çift ana dal programından da izinli sayılır.

e)     Çift ana dal programında bir dersin açılmaması veya başka bir dersle çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, çift ana dal programı veren bölümün ve çift ana dal programının bağlı olduğu dekanlığın onayı ile dönem izni verilebilir.

f)       Eğitim Fakültesi öğrencileri çift ana dal programlarına başvuramazlar.

g)     Kayıtlı bulunduğu ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak henüz çift ana dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, çift ana dal programını tamamlamak için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile en fazla iki dönem uzatılabilir. Bu öğrencilere, ana dal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler, ek süre boyunca çift ana dal öğrenimi gördükleri bölüme ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği çift ana dal programını veren birim yetkilidir.

h)     Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulü, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 16. maddesinin 5.bendinde belirtildiği şekilde yapılır.

i)       Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin AGNO’su bir defaya mahsus olmak üzere, 100 üzerinden 67’ye veya 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. AGNO’su ikinci kez 100 üzerinden 67 veya 4.00 üzerinden 2.50’ye düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.

j)       Çift ana dal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci ana dal programında almış oldukları dersler, yan dal programı için yeterli ise yan dal sertifikası verilir. Yeterli değil ise yeterli duruma getirilebilmesi için ikinci ana dal programında ek bir yarıyıl süresi tanınır. Eşdeğerliliği kabul edilen çift ana dal derslerinin değerlendirilmesi ise fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararına göre yapılır.

k)     Çift ana dal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci yeniden aynı programa başvuramaz.

l)       Ana dal ve çift ana dal programlarına ait stajlar,  bölümler arası karşılıklı anlaşma çerçevesinde yürütülür.

m)   Çift ana dal programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, çift ana dal programının bağlı olduğu birimin onayı ile dönem izni verilebilir ve bu süre çift ana dal programını bitirmek için öngörülen süreye dâhil edilemez.

            10.2. - Başvuru Koşulları

a)     Öğrenci, duyurulmuş olan çift ana dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü ve en geç beşinci döneminin başında başvurabilir. (Dördüncü dönemde başvuru kabul edilmez.)

b)     Çift ana dal programlarına başvurabilmek için ana dal programında alınan tüm kredili derslerden geçer not alınmış olmalıdır.

c)      Çift ana dal programına başvuracak öğrencinin ana dal programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 74 veya 4.00 üzerinden 3.00 olmalıdır.

d)     Öğrenci, halen kayıtlı bulunduğu ana dal programında, bulunduğu sınıfın başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almalıdır.

e)     Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift ana dal   programlarına yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.

f)       Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz. Değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.du.trinternet sayfasında duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yan Dal Eğitim-Öğretim Esasları

            Madde 11 - Yan Dal

            11.1. Genel Hükümler

a)     Yan dal başvuru koşulları ve süresi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınınwww.oidb.ege.du.tr internet sayfasında ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılır.

b)     Yan dal programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte/yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

c)      Yan dal programı ilgili bölümün ve fakülte kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

d)     Yan dal programı en az 18 krediden oluşur ve bu program içinde alınan dersler için ayrı not çizelgesi düzenlenir.

e)     Ana dal programından izinli sayılan öğrenci, yan dal programından da izinli sayılır.

f)       Yan dal programında, öğrencinin alması gereken dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, yan dal programı veren bölümün ve yan dal programının bağlı olduğu dekanlığın onayı ile yarıyıl izni verilebilir.

g)     Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yan dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süreleri; yan dal programını bitirebilmeleri için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilir. Bu öğrenciler ana dal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait öğrenci katkı payını lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde, ayrıca yüksek lisans katkı payını da öderler.

h)     Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

i)       Ana dal ve yan dal programlarına ilişkin stajlar, bölümler arası karşılıklı anlaşma çerçevesinde yürütülür.

j)       Yan dal sertifika programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, ana dal programından mezun olmadan yan dal programının sertifikası verilmez.

k)     Kayıtlı bulunduğu ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak henüz yan dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, yan dal programını tamamlayabilmeleri için, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile en fazla bir dönem uzatılabilir. Bu öğrencilere ana dal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler; ek süre boyunca yan dal öğrenimi gördükleri bölüme ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yan dal programını veren birim yetkilidir.

l)       Yan dal programından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencinin, yan dal programında aldığı ve başarılı olduğu bir dersin, eş değerliği kabul edilen ana dal dersi yerine sayılması fakülte/yüksekokul kurul kararı ile kabul edilir.

m)   Yan dal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci yeniden aynı programa başvuramaz.

            11.2. Başvuru Koşulları

a)     Öğrenci, ilan edilen yan dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı döneminin başında başvurabilir.

b)     Öğrencilerin başvuru sırasında ana dal programındaki AGNO’su 100 üzerinden en az 67 veya 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

c)      Zorunlu hazırlık sınıfı olan yan dal programlarına, yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.

d)     Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz,  sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.du.tr internet sayfasında duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değişim Programları

            Madde 12 – Değişim Programları

            12.1. LLP-Erasmus ve Farabi Değişim Programları Genel Hükümleri

a)     LLP/Erasmus veya Farabi değişim programından faydalanmak isteyen öğrenciler,http://eu.ege.edu.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde, eğitim gördükleri fakülte/yüksekokul LLP/Erasmus veya Farabi bölüm koordinatörlerine başvurmaları gerekir.

b)     Üniversitenin LLP/Erasmus veya Farabi bölüm koordinatörleri, ilan edilen sınav tarihlerinde, ikili anlaşmalar çerçevesinde kendi bölümleri için belirlenmiş olan kontenjanlarına göre mülakat yaparlar, asil ve yedek olmak üzere değişim öğrencilerini belirlerler. Bu liste Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ofisi tarafından öğrencilere duyurulur.

c)      Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ofisi, öğrencilerin gidecekleri üniversitelere yapmaları gereken başvuru işlemleri ile kendi fakültelerinde yapacakları işlemlere ilişkin bilgi verir; sigorta, kalacak yer vb. konularında gerekli çalışmaları yapar.

d)     Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ofisi, anlaşmalı üniversitelere gidecek öğrencilerin listesini ilgili üniversitelere gönderir.

e)     Öğrenciye ait Öğrenim Sözleşmesi, fakülte/yüksekokul LLP/Erasmus veya Farabi bölüm koordinatörlerince hazırlanır. LLP/Erasmus veya Farabi bölüm koordinatörleri, bölüm başkanlığının yazısıyla birlikte Öğrenim Sözleşmesi’ni fakülte/yüksekokul öğrenci işleri bürosuna gönderirler. Fakülte/yüksekokul öğrenci işleri bürosu, Öğrenim Sözleşmesi’ni, öğrenci otomasyon sistemi üzerinden kontrol eder, bir yanlışlık varsa gerekçesiyle birlikte bölüm başkanlığına iade eder, yok ise üst yazı ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ofisi’ne gönderir. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ofisi’nin kontrolünden sonra üniversitemizin Ulusal Koordinatörü ve LLP/Erasmus veya Farabi Kurum Koordinatörü (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından onaylanarak imzalanır.

f)       Öğrenci, kabul edildiği üniversitede alacağı derslerle ilgili olarak, dersin açılmaması, kontenjanın dolu olması vb. gibi nedenlerden dolayı değişiklik olması halinde, Öğrenim Sözleşmesi’nin yenilenmesi için değişiklik önerileriyle birlikte LLP/Erasmus veya Farabi bölüm koordinatörüne başvurur.

g)     Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ofisi, kayıt yenileme haftasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na LLP/Erasmus veya Farabi programından yararlanacak öğrencilerin gidecekleri üniversitede-ülke- kalacakları tarihleri içeren öğrenci listesini gönderir.

h)     Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, LLP/Erasmus veya Farabi programından faydalanacak öğrencilerin, gidecekleri üniversitede-ülke- kalacakları tarihleri, öğrenci otomasyon sistemine, öğrenci bazında bilgi giriş işlemlerini yapar. Öğrencilere “LLP/Erasmus veya Farabi ile giden” bilgisini işler, kayıt yenilemelerini yapar ve yurtdışında bulunacakları dönemde üzerlerinde kayıtlı olan dersleri siler. Bu öğrencilerin LLP/Erasmus veya Farabi öğrencisi olduklarını gösteren belgeyi ilgili makama gönderir. Öğrencilerin kimlik kartlarını hazırlar.

i)       Öğrenci, değişim programı sonrasında üniversite


Ege Üniversitesi
laplace Açılır Kutu Gör
Forum Yenisi
Forum Yenisi


K.Tarihi: 20/Mayıs/2010
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 0
Tesekkür: 0
Rep: 0
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23/Eylül/2010 Saat 01:08Çift Ana Dal Yönetmeliğinde yazan

i)       Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin AGNO'su bir defaya mahsus olmak üzere, 100 üzerinden 67'ye veya 4.00 üzerinden 2.50'ye kadar düşebilir. AGNO'su ikinci kez 100 üzerinden 67 veya 4.00 üzerinden 2.50'ye düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.

şeklindeki açıklamayı anlayamadım.2,5 ortalamadan bahsedilmiş.Diyelimki Çift ana dala kabul edilip başladık.Bundan sonraki aşamada, kendi bölümümüzdeki mi yoksa çiftanadala başladığımız bölümdeki mi ortalamadan bahsedilmiş.

Bunu anlamış olan  ya da bilen cevaplarsa sevinirim. :)


 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

En Son Mesaj Yazılan Konular
Konu Forum Yazan Tarih Okunma
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın EGE Nakliyat | Maltepeİzmiregetur17/Kasım/2017-10:516192
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Kadınlar Neden Gay Erkekleri Sever?=)))Genelninest12306/Temmuz/2017-02:413696
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın şeyh izdihamı...(!)Türkiyeden Haberlerninest12306/Temmuz/2017-02:381969
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın komik itiraflar....:)Komikninest12306/Temmuz/2017-02:353018
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın göz yanılmaları...!Resim Kutusuninest12306/Temmuz/2017-02:347856
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Autocad,ansys,solid works,catiaYazılım,Web,Grafik,3d Tasarım ve Programlamaninest12306/Temmuz/2017-02:332013
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN KARTLARI İÇİN SON 2 AYUlaşımninest12306/Temmuz/2017-02:324678
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın işte yılın ödüllü fotoğrafları..Sanatsal Resimlerninest12306/Temmuz/2017-02:321621
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Abi balığa limon sıkılır mı yaKarikatürlerninest12306/Temmuz/2017-02:231063
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Mazda'dan Müthiş Konsept: ShinariTeknoloji ve Bilimninest12306/Temmuz/2017-02:221679
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın I want to pLay Game Türkiye iLe KonuşuyoR.. =)Komik Resimlerninest12306/Temmuz/2017-02:211642
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın eshot haritası (tüm otobüs hatları)Ulaşımninest12306/Temmuz/2017-02:209917
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın " Seni andığımda gonca gül tüter "Forumlu Şairlerninest12306/Temmuz/2017-02:191854
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Torbalı-Buca Arası Ulaşım İçin YardımUlaşımninest12306/Temmuz/2017-02:134091
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Satılık Orjinal Absinthe.Genelninest12306/Temmuz/2017-02:0718582
              Cevaplanmamış Konular Aktif Konular             

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Link Değişimi
Link Değişimi
Taksi Programı izmir   Bu Sayfa 0,406 Saniyede Yüklendi.